فایل‌های آموزشی این دوره، ویژه #شخص شماست! هرگونه کپی، انتشار یا ارسال برای فرد دیگر از نظر شرعی مورد رضایت ما نیست.

صوتهای مرحله مقدماتی تکمیلی و پیشرفته استاد تراشیون

صوتهای مرحله مقدماتی

جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم

صوتهای مرحله تکمیلی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

صوتهای مرحله پیشرفته

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم