تست روانشناسی

تست های روانشناسی

جذب مربی

برای ثبت نام کلیک کنید

دوره ها

آنچه بود آنچه شد

مراحل ساخت اولین مدرسه راه آسمان

در این کلیپ شما می بینید که مربیان مدرسه در یک حرکت جهادی فقط درمدت دو ماه مدرسه ای با این کیفیت را آماده بهره برداری کردند.

مطالب ویژه

امروزآنچه در امرتربیت بسیار مهم است خلاقیت است

مادران پایه های فرهنگ جامعه اند

برنامه های مداس آسمان ویژه مادرانه

مادر در جایگاه رهبر کودک، مسئولیتی سنگینی به عهده دارد؛ زیرا با القائات خود در ذهنیت کودکش و جهت دادن به تمایلات و عقاید او، طرز برخوردها، آرزوها، اهداف و جنبه های اخلاقی و اجتماعی آینده او و جامعه را می سازد. لذا توجه یا عدم عنایت به رهبری صحیح کودک ممکن است دیدی مثبت یا منفی نسبت به زندگی و مسایل آن به ذهن او تزریق کند و این به هنرمادر و میزان درک و بینش او بستگی دارد.

سلسله مباحث حیا و حجاب

ظرفیت حیا باعث می شود که زندگی دیگران را آشوب نکنیم. ریشه بسیاری از خیرات، صفت حیاست. بچه ای که حیا دارد نقش فعالی در جامعه دارد و در مکان های دیگر منفعل نمی شود. حیا یعنی احساس کنی کسی دارد تو را می بیند.

1078004207-samatak-com

مربی کارگزار دست ربوبی خداوند در زمین

مربی طراز در نگاه راه آسمان

معلم و مربی شایسته از منظر دین باید واجد خصوصیات و ویژگیهایی باشد تا بتواند ضمن آموزش به پرورش انسانها هم نایل شود. همچنین طبق آیات و روایات متعدد هم جایگاه بسیار رفیعی برای معلم و مربی ذکر شده و هم مسئولیتی خطیر برای او در نظر گرفته شده، تا بتواند همانند انبیا به تربیت صحیح اسلامی بپردازد.